[x] Ľ‘īňĻť“ĶŤ“ßĻ’ť
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 §Ň‘Í°ŗĘť“īŔĘťÕŃŔŇ‚√ßŗ√’¬Ļ
į“Ļ«‘∑¬“»“ Ķ√ž

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[  Ń—§√ Ń“™‘° ] | [ Ň◊Ń√ň— ľŤ“Ļ ]
  
ňŇ—° ŔĶ√∑’ŤŗĽ‘ī ÕĻ  
 

°“√®—ī°“√»÷°…“„ĻĽ’°“√»÷°…“  2556

 

          «‘∑¬“Ň—¬ŗ°…Ķ√ŠŇ–ŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’Ň”ĺŔĻ  šīť®—ī°“√»÷°…“  ŗĽÁĻ  2  √–ļļ  šīťŠ°Ť

°“√»÷°…“„Ļ√–ļļ

1.     Ľ«™.Ľ√–ŗņ∑«‘™“ŗ°…Ķ√°√√Ń 

1.1  “Ę“«‘™“ŗ°…Ķ√»“ Ķ√ž

1.1.1      “Ę“ß“Ļĺ◊™»“ Ķ√ž(ĺ◊™ «Ļ)

1.1.2      “Ę“ß“Ļĺ◊™»“ Ķ√ž

1.1.3      “Ę“ß“Ļ —Ķ« “ Ķ√ž

1.1.4      “Ę“ß“ĻÕōĶ “ň°√√Ńŗ°…Ķ√

1.1.5      “Ę“ß“Ļŗ°…Ķ√∑—Ť«šĽ

1.2    “Ę“ß“Ļŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’™’«ņ“ĺ°“√ŗ°…Ķ√
2. Ľ«™.Ľ√–ŗņ∑«‘™“ĺ“≥‘™¬°“√

1.1  “Ę“ß“Ļ°“√ļ—≠™’  

2. Ľ« .Ľ√–ŗņ∑«‘™“ŗ°…Ķ√°√√Ń

2.1  “Ę“«‘™“ĺ◊™»“ Ķ√ž

2.2  “Ę“«‘™“ —Ķ«»“ Ķ√ž

2.3    “Ę“«‘™“ÕōĶ “ň°√√Ńŗ°…Ķ√

2.4    “Ę“«‘™“™Ť“ß°Ňŗ°…Ķ√

3.     Ľ« .Ľ√–ŗņ∑«‘™“ļ√‘ň“√łō√°‘®  

3.1    “Ę“«‘™“§ÕŃĺ‘«ŗĶÕ√žłō√°‘®

 °“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ      ŗ°…Ķ√°√√Ń√–¬– —ťĻ , ŗ √‘Ń«‘™“™’ĺ (Š°ĻŃ—ł¬Ń) , Õ“™’«ŗĺ◊ŤÕŠ°ťĽ—≠ň“§«“Ѭ“°®Ļ 108 Õ“™’ĺ ,  ňŇ—° ŔĶ√√–¬– —ťĻ ŗĽ‘ī ÕĻŠŇ–Ĺ÷°Õļ√Ń„ĻňŇ“¬‚§√ß°“√šīťŠ°Ť    

          °.  ‚§√ß°“√Ĺ÷°Õļ√Ń«‘™“™’ĺŗ°…Ķ√°√√Ń√–¬– —ťĻ ŗĽÁĻ‚§√ß°“√Ĺ÷°Õļ√Ń«‘™“™’ĺŗ°…Ķ√°√√ŃŠļļŗĘťŃĘťĻŗĻťĻ„Ļ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ŗĺ◊ŤÕ “Ń“√∂ √ť“ßÕ“™’ĺňŇ—° ň√◊ÕÕ“™’ĺŗ √‘ŃšīťÕ¬Ť“ߊ∑ť®√‘ß  Š°Ť°ŇōŤŃŗ°…Ķ√°√ŠŇ–ľŔť Ļ„®ĶŇÕī®Ļ°ŇōŤŃŠ√ßß“Ļ∑’Ť°Ň—ļĺ◊ťĻ∑’ŤňŇ—ß∂Ŕ°ŗŇ‘°®ť“ßß“Ļ  

          Ę.  ‚§√ß°“√Ĺ÷°Õļ√Ń«‘™“™’ĺ 108 Õ“™’ĺ ŗĽÁĻ‚§√ß°“√Ĺ÷°Õļ√ŃÕ“™’ĺ  ”ň√—ļĽ√–™“™ĻľŔť Ļ„® „Ļ«‘™“™’ĺĶŤ“ß ś  ‚§√ß°“√Ļ’ť®–®—īĹ÷°„Ļß“ĻŃň°√√ŃĶŤ“ß ś

        

ňŇ—° ŔĶ√∑’ŤŗĽ‘ī ÕĻ   

 

ňŇ—° ŔĶ√

Ľ√–ŗņ∑«‘™“ 

 “Ę“«‘™“

„Ļ√–ļļ

ĻÕ°√–ļļ

Ľ°Ķ‘

∑«‘ņ“§’

 Ń∑ļ

ŗ∑’¬ļ‚ÕĻ

Ĺ÷°Õļ√Ń

Ľ«™.

ŗ°…Ķ√°√√Ń

-  “Ę“«‘™“ŗ°…Ķ√»“ Ķ√ž

-  “Ę“«‘™“ŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’™’«ņ“ĺŗ°…Ķ√

ü

ü

 

 

 

 

 

ĺ“≥‘™¬°“√

-  “Ę“«‘™“°“√ļ—≠™’

ü

 

 

 

 

Ľ« .

ŗ°…Ķ√°√√Ń

-  “Ę“«‘™“ÕōĶ “ň°√√Ńŗ°…Ķ√

ü

 

 

 

 

 

 

-  “Ę“«‘™“ĺ◊™»“ Ķ√ž

ü

 

 

 

 

 

 

-  “Ę“«‘™“ —Ķ«»“ Ķ√ž

-  “Ę“«‘™“™Ť“ß°Ňŗ°…Ķ√

ü

ü

 

 

 

 

 

ļ√‘ň“√łō√°‘®

-  “Ę“«‘™“§ÕŃĺ‘«ŗĶÕ√žłō√°‘®

ü

 

 

 

 

 

 

-  “Ę“«‘™“°“√®—ī°“√∑√—嬓°√ŃĻō…¬ž

ü

 

 

 

 

√–¬– —ťĻ

ŗ°…Ķ√°√√Ń

ŗ°…Ķ√°√√Ń

 

 

 

 

ü

108 Õ“™’ĺ

ŗ°…Ķ√°√√Ń

ŗ°…Ķ√°√√Ń

 

 

 

 

ü

 

 


  

99 Ń. 5 Ķ.∑“ ļŗ ť“ Õ.ŠŃŤ∑“ ®.Ň”ĺŔĻ 51140 l ‚∑√»—ĺ∑ž : 053-006-252 ŠŅ°ęž : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com  “√ļ√√≥Õ‘ŗŇÁ°∑√ÕĻ‘° ž Lamphun02